આપણી સંસ્કૃતિ

આપણું વિઝન

રાસાયણિક કામ કરવા દો.
જીવનને બદલવા દો.

અમારું ધ્યેય

વધુ સારી રીતે વિતરિત
અને હરિયાળી વિશ્વ.

અમારા મૂલ્યો

અખંડિતતા અને સમર્પણ, સાથે મળીને કામ કરવું અને સફળતા શેર કરવી;
યોગ્ય વસ્તુ કરવી, યોગ્ય કરવું.

આપણું વર્તન

ગ્રાહકોને પ્રથમ મૂકો

ગ્રાહકોને પ્રથમ મૂકો

આધુનિક તબીબી વ્યક્તિ

પ્રામાણિકતા દર્શાવો

શ્રેષ્ઠતા માટે પ્રયત્ન કરો

શ્રેષ્ઠતા માટે પ્રયત્ન કરો

પરિણામો માટે ચલાવો

માટે ચલાવો
પરિણામો

પરિવર્તન સ્વીકારો

સહયોગને આગળ ધપાવો
અને ટીમવર્ક

નવીનતા

પરિવર્તન સ્વીકારો
અને નવીનતા